Fassnachtskiechle

Heit, do,
am große Disch vum Seminar,
uff de falsche Seit gsesse,
bei de Gfillde.
Hawwich halt
die Grumbeersupp nunnergschafft
mit Gfillde.

Uugfillde
hot s awwer driwwe gewwe ghatt,
uff de anner Seit vum große Disch.
Hett ich des bloß frieher gewisst!
Wer mer liewer gewesst,
s erscht, mit de Grumbeersupp,
die Uugfillde,
un die Gfillde
mim Kaffee, hinnenooch.

Awwer bleed, zu speed,
jetzert, wu d Grumbeersupp all is,
sin se ach all,
die fer mim Kaffee, hinnenooch,
die Gfillde. –

Frieher, dehääm,
am große Disch vun d Mamme,
zum Kaffee, – was e Gfiehl! –
die Gfillde:
Hiegelangt, neigebisse,
krischbelt de Zucker an de Zäh,
de Dääch so locker, so warm un wääch,
s Gutsel, so sieß, halwer laaft s raus,
schnell uffgschlotzt, dei Schnut babbt,
butscht mit de Zung driwwer,
un dann en schääne Schluck hääße Kaffee:
So schmeckt Himmel, gell,
mit Gfillde! –

Awwer do guck:
do kummt jo noch e Ladung:
Uugfillde odder Gfillde?

Ouw, mit Himmbeer!
Is noch Kaffee do?

 

Matthias Zech, 2018