dass ich dich net vergess

den feine fedde dubbe
vun deinre naseschbitz
do an de fenschderscheib
vum waade letschdie nacht
den schneid ich aus’m glas
mim klänne nachelscherle
un heewen uff ganz unne
dief immeim schneggehaus
dass ich dich net vergess
dass ich dich net vergess

die winzisch schdaawisch‘ schpur
vum nachel vun deim zeh
do uffem eigangsbodde
vum hubbs’r an d’hals d’leschd nacht
die klobb ich aus de bläddle
mim brääde korze määßel
un lech se ganz ganz sacht
unner mei kobbekisse
dass ich dich net vergess
dass ich dich net vergess

den runde rote weirand
mit farb grad wie dein mund
do uffem kichedisch
vum schlawwre ledschdie nacht
den sääch ich aus de dischplatt
mim große zackemesser
un häng mern um de hals
druff uff mei runzelhaut
dass ich dich net vergess
dass ich dich net vergess

den glänzisch‘ dräänedrobbser
verschdeckelt aus deim aach
do uffem trepp’geländer
vum fortgeh letschdie nacht
den flex ich aus dem Laafgriff
un stellen inne vas
wie blumme
uff mein schreibdisch
dass ich dich net vergess
dass ich dich jo net vergess

 

Matthias Zech, 2014